Regulamin

SERWISU INTERNETOWEGO POGOTOWIEJĘZYKOWE.PL

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym https://pogotowiejezykowe.pl prowadzony jest przez Danielę MacIsaac prowadzącą działalność.

 2. gospodarczą pod firmą Daniela MacIsaac Centrum Językowe „VICTORIA” z siedzibą w Gorlicach, ul. Rynek 13/1, 38-300 Gorlice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 738 110 58 56, REGON: 492 709 042.

 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu jak również prawa i obowiązki Użytkowników jak i Prowadzącego Serwis, zakres odpowiedzialności oraz inne warunki Umowy, której przedmiot będzie obejmował dostarczanie treści cyfrowych za pośrednictwem Serwisu.

 4. Prowadzący Serwis wyłącznie udostępnia treści cyfrowe oraz udostępnia usługi elektroniczne jak również administruje Serwisem. Prowadzący Serwis nie świadczy innych usług w imieniu własnym oraz nie jest pośrednikiem w zawieraniu innych umów lub świadczeniu innych usług.

 5. Serwis jest kierowany do wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.

 6. Serwis prowadzony będzie bezterminowo.

 

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie stosowanych pojęć:

 1. Użytkownik- korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność.

 2. Prowadzący Serwis- Daniela MacIsaac Centrum Językowe „VICTORIA” z siedzibą w Gorlicach, ul. Rynek 13/1, 38-300 Gorlice, NIP: 738 110 58 56, REGON: 492 709 042

 3. Serwis- serwis internetowy działający pod adresem: https://pogotowiejezykowe.pl zawierający materiały służące do wykorzystania przy prowadzeniu zajęć nauki języków obcych jak również do samodzielnej nauki, prowadzony przez Prowadzącego Serwis.

 4. Regulamin- niniejszy regulamin, który jest dostępny pod adresem: www.pogotowiejezykowe.pl

 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (w skrócie: PNPK) — przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i chce zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego.

 6. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

 7. Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Login- identyfikator Użytkownika w Serwisie podawany przez Użytkownika lub nadany automatycznie przez system podczas rozpoczynania pracy z Serwisem podczas logowania się do Konta.

 9. Hasło- ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika używany podczas Rejestracji i stosowany celem logowania się do Konta.

 10. Umowa- umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Prowadzącym Serwis dotycząca sprzedaży oferowanych w Serwisie treści cyfrowych.

 11. Treści cyfrowe- wszelkie treści cyfrowe zamieszczane przez Prowadzącego Serwis w Serwisie w szczególności takie jak szkolenia, lekcje, webinary, inne nagrania audio i/lub video, karty pracy, materiały wizualne, pliki do druku oraz wszelkie pozostałe treści, podlegające zamieszczeniu w Serwisie.

 12. Konto- konto Użytkownika w Serwisie.

 13. Formularz rejestracji- formularz generowany za pośrednictwem Serwisu, który umożliwia rejestrację Użytkownika i utworzenia Konta.

 14. Opłata - opłata za abonament określona w Regulaminie, uiszczana przez Użytkownika cyklicznie na zasadach określonych w Regulaminie i upoważniająca do dostępu do i korzystania z materiałów udostępnionych w Serwisie.

 15. Abonament —indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Serwisu przez określony, wybrany przez Użytkownika i określony Umową czas.

 16. Usługa elektroniczna- usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 3 

Przedmiot umowy

W ramach Umowy Prowadzący Serwis zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do wnoszenia Opłat.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Użytkownik posiada możliwość korzystania z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz za pomocą urządzenia mobilnego.

 2. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy spełnia wskazane w ust. 3-4 poniżej wymagania techniczne przed zawarciem Umowy.

 3. Do korzystania z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej niezbędne są:

 1. posiadanie stałego dostępu do sieci Internet;

 2. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies.

 3. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;

 4. zainstalowany program pocztowy

 5. zainstalowany program odczytujący pdf lub inny standardowy plik umożliwiający odczytanie plików .pdf

 1. Do korzystania z Serwisu za pomocą urządzenia mobilnego niezbędne są:

 1. posiadanie urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android lub iOS w wersji nie starszej niż 2 lata;

 2. posiadanie stałego dostępu do sieci Internet;

 3. standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies

 4. posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;

 5. zainstalowany program pocztowy

 6. zainstalowany program do odczytywania PDF lub inny standardowy plik umożliwiający odczytanie plików .pdf.

 1. W przypadku konieczności spełnienia innych, niż wymienione w ust. 1-3 powyżej, wymagań technicznych, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed zakończeniem procesu rejestracji w Serwisie.

 2. Prowadzący Serwis zapewnia dostęp do Serwisu przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu, przy czym dostęp ten może zostać ograniczony podczas:

 1. wystąpienia awarii lub błędu Serwisu;

 2. prowadzenia prac konserwacyjnych;

 3. wystąpienia siły wyższej;

 4. innych niezależnych, od Prowadzącego Serwis, okoliczności.

 1. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych Prowadzący Serwis będzie się starał się je przeprowadzać w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy lub podczas weekendów.

 2. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych trwających powyżej ustalonego terminu Prowadzący Serwis poinformuje Użytkowników o tym fakcie z kilku dniowym wyprzedzeniem.

§ 5
Korzystanie z Serwisu i Opłaty

 1. Możliwość korzystania z Serwisu posiadają tylko zarejestrowani Użytkownicy.

 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

 3. Rejestracja w Serwisie następuje za pośrednictwem strony internetowej www.pogotowiejezykowe.pl po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego wygenerowanego przez Serwis.

 4. Przed rejestracją w Serwisie i przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, który jest ogólnodostępny na stronie Serwisu.

 5. Dokonując rejestracji w Serwisie oraz zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług przez Prowadzącego Serwis jak również, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Rejestracja w Serwisie umożliwia Użytkownikowi utworzenie konta, za pośrednictwem którego Użytkownik zawiera Umowę, uiszcza Opłatę Abonamentową oraz korzysta z materiałów udostępnionych w Serwisie.

 7. Część materiałów Serwisu udostępniana jest Użytkownikom bezpłatnie i nie wymaga opłacenia stosownego abonamentu.

 8. W przypadku korzystania z odpłatnego korzystania z Serwisu Użytkownik uiszcza jednorazowo lub cyklicznie opłatę abonamentową.  

 9. Zakup abonamentu następuje za pośrednictwem Serwisu poprzez Przelewy24.pl

 10. Zakup Abonamentu wymaga akceptacji Regulaminu.

 11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu niezwłocznie po uiszczeniu Opłaty abonamentowej i zawarciu Umowy.

 12. Prowadzący Serwis wskazuje, że dostępne są trzy podstawowe Abonamenty:

 1. miesięczny
 2. trzymiesięczny

 3. sześciomiesięczny

 1. Prowadzący Serwis wskazuje, że dostępne są okresy Abonamentu trwające:

 1. jeden miesiąc

 2. trzy miesiące

 3. sześć miesięcy
 1. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika Abonamentu i wynosi:

 1. szcześćdziesiąt dziewięć złotych;

 2. dziewięćdziesiąt dziewięć złotych;

 3. sto dwadzieścia złotych;

 1. Kwoty podane przez Prowadzącego Serwis są wyrażone w polskich złotych i zawierają wszelkie należne podatki i koszty.

 2. Użytkownik ma możliwość w czasie trwania Umowy do zmiany abonamentu na wyższy poprzez zakup jego rozszerzenia.

 3. Abonament wygasa w ostatnim dniu, na jaki został wykupiony.

 4. Użytkownik ma prawo samodzielnego przedłużenia Abonamentu na dalsze okresy, o których mowa w ust. 7 powyżej, w trakcie jego obowiązywania.

 5. Opłata abonamentowa za następny okres Abonamentu jest płatna do dnia rozpoczęcia kolejnego okresu, za który jest należna.

 6. Opłata za Abonament jest uiszczana z góry, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, na jaki Umowa została zamówiona.  

 7. Płatność może być uiszczona w innym terminie po uprzednim kontakcie i ustaleniu tego faktu z Prowadzącym Serwis.

 8. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Prowadzącego Serwis. 

 9. Uiszczenie Opłat jest możliwe za pomocą metod płatności wskazanych w Serwisie, w szczególności poprzez:
  a) przelew na wskazany rachunek bankowy;
  b) zapłatę za pośrednictwem operatora szybkich płatności;

 10. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej, bezpieczeństwa ich transakcji, a także regulaminy serwisów rozliczeniowych, udostępnione są na stronach internetowych serwisów obsługujących płatności.

 11. Zamówienie Abonamentu może zostać anulowane jeśli nie uda się autoryzować transakcji w elektronicznym systemie płatniczym lub Banku Użytkownika.

 12. Na życzenie Użytkownika Prowadzący Serwis wystawi fakturę. W celu otrzymania faktury Użytkownik musi skontaktować się z Prowadzącym Serwis i podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w trakcie dokonywania zakupu Abonamentu. Faktury będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkowniczka lub w formie papierowej. Użytkownik upoważnia Prowadzącego Serwis do wystawiania faktur bez jego podpisu.  

 13. Prowadzący Serwis nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana.  

 14. W przypadku, blokady konta Użytkownika lub gdy Użytkownik nie chce korzystać z Serwisu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty abonamentowej.

 

§ 6

Zawarcie umowy i założenie Konta

 1. W celu zakupu Abonamentu Użytkownik musi:

 1. wypełnić Formularz rejestracji;

 2. zarejestrować Konto w Serwisie;

 3. wybrać rodzaj Abonamentu i okres na który chce go zakupić a następnie kliknąć przycisk Wybierz.

 4. kliknąć przycisk Zapłać Teraz oraz potwierdzić złożenie deklaracji zakupu Abonamentu poprzez Zapłać teraz przez Przelewy24.pl

 5. wybrać sposób płatności oraz opłacić zakup Abonamentu.

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany posiadać aktywne Konto w Serwisie.

 2. Konto Użytkownika jest zakładane od razu i potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres Użytkownika.

 3. Logowanie do Serwisu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem posiadanego przez Użytkownika Konta.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Prowadzący Serwis może odmówić Użytkownikowi utworzenia Konta, w szczególności:

 1. gdy Użytkownik ma poniżej 16 lat;

 2. gdy Użytkownik, mimo wcześniejszego zablokowania jego Konta, podejmuje próbę ponownej rejestracji w Serwisie;

 3. powzięcia uzasadnionych wątpliwości wobec danych podanych przez Użytkownika

 1. Użytkownik nie może udostępniać dostępu do Konta innym osobom.

 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich danych do logowania do Serwisu, w szczególności loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym.

 3. Potwierdzenie otrzymania zakupu Abonamentu i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Prowadzącego Serwis wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany przy rejestracji Konta.

 4. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Prowadzącym Serwis następuje po uprzednim założeniu Konta w Serwisie oraz zakupieniu Abonamentu z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej.

 5. Niezwłocznie po utworzeniu Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do Serwisu.

 6. Dostawa Treści cyfrowych odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 7

Prawa własności intelektualnej  

 1. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie oraz wszystkie pozostałe treści przygotowywane przez Prowadzącego Serwis stanowią własność Prowadzącego Serwis (Licencjodawcy) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne ((Dz. U. 1994 r., Nr 27, poz. 83 z późniejszymi zmianami) i w tym też zakresie stanowią przedmiot wyłącznej ochrony.

 2. Serwis a także kod źródłowy, logo, bazy danych itp. mogą stanowić chronione dobra niematerialne i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej.

 3. Prowadzący Serwis może rozporządzać prawami autorskimi do wszystkich materiałów dostępnych w Serwisie w zakresie jaki jest niezbędny do zawarcia i wykonywania umów.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej w odniesieniu do tych zasobów, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisami prawa.  

 5. Na podstawie Regulaminu Prowadzący Serwis udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z dóbr, o których mowa w ust. 1 powyżej w zakresie koniecznym do należytego korzystania z Serwisu w tym do ich pobierania z Serwisu, drukowania, powielania w ramach dozwolonego użytku a także do ich wykorzystania celem prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły itp.

 6. Licencja, o której mowa w ust. 5, jest udzielana na czas na jaki został wykupiony Abonament, na terytorium, gdzie Użytkownik ma miejsce zamieszkania.  

 7. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji na rzecz osób trzecich.  

 8. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji, w tym odsprzedawać, rozpowszechniać, użyczać, dzierżawić, najmować, oddawać płatnie i nieodpłatnie, materiałów dostępnych w Serwisie, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji, na osoby trzecie bez wyrażonej na piśmie zgody Prowadzącego Serwis.

 9. Dokonanie Opłaty za Abonament oznacza udzielenie licencji na korzystanie z treści cyfrowych wyłącznie na rzecz 1 Użytkownika.

 10. W przypadku, gdy Użytkownik ma korzystać z Serwisu w ramach upoważnienia osoby trzeciej, która zawiera Umowę z Prowadzącym Serwis, osoba trzecia powinna zakupić tyle Abonamentów, ile będzie Użytkowników upoważnionych do korzystania z Serwisu

 11. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bez zgody Prowadzącego Serwis Użytkownik nie może dokonywać:

 1. trwałej lub czasowej reprodukcji materiałów dostępnych w Serwisie czy to w całości czy też w części za pośrednictwem jakichkolwiek środków w jakiejkolwiek formie; 

 2. samodzielnego wprowadzania poprawek, modyfikacji źródeł i zmian materiałów dostępnych w Serwisie;

 3. stosowania materiałów dostępnych w Serwisie, ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub innym utworze a także tworzenia oprogramowania podobnego do Serwisu a mogącego stanowić opracowania Serwisu; 
  odtwarzania postaci źródłowej programu w oparciu o jego kod wyników i dokonywania innych czynności, prowadzących do nieuprawnionego, sprzecznego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pozyskania kodu źródłowego;
  wykorzystywania materiałów dostępnych w Serwisie w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w szczególności w działalności konkurencyjnej wobec działalności Prowadzącego Serwis.

 1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do korzystania z Serwisu.

 2. Licencja wygasa wraz z zakończeniem dostępu do Serwisu, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.

 3. W przypadku Treści Cyfrowych, które zostały pobrane i zapisane przez Użytkownika, po zakończeniu dostępu do Serwisu Użytkownik może korzystać z nich na zasadach dozwolonego użytku.  

 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Prowadzącym Serwis.  

 5. W przypadku naruszenia warunków udzielonej licencji, Prowadzący Serwis jako Licencjodawca ma prawo do wypowiedzenia zawartej przez strony Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, składając w formie pisemnej drogą elektroniczną stosowne oświadczenie woli.

 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej oraz w przypadku naruszenia zakazów wskazanych w ust. 7, 8, 11 powyżej Prowadzący Serwis może dochodzić naprawienia powstałej w ten sposób szkody oraz zaniechania naruszeń na zasadach ogólnych.

 

 

§ 8

Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

 1. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, Prowadzący Serwis w zależności od okoliczności sprawy i dokonanych naruszeń może:

 1. zablokować konto Użytkownika na czas określony;

 2. usunąć konto Użytkownika oraz wypowiedzieć Umowę.

 1. Blokada konta Użytkownika może nastąpić, w szczególności, gdy:

 1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik nie ukończył lat 16;

 2. Użytkownik narusza Regulamin w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej;

 3. Użytkownik usiłuje uzyskać dostęp do Serwisu podstępem, wprowadzając Prowadzącego Serwis w błąd, podszywając się pod inna osobę lub bez obowiązku zapłaty.

 1. Podczas blokady konta, Użytkownik nie może:

 1. korzystać z Serwisu;

 2. założyć nowego konta Użytkownika i opłacić nowego abonamentu;

 3. podejmować działań celem obejścia lub wyłączenia blokady bądź zmierzających do kontynuacji naruszeń

 1. Usunięcie konta Użytkownika może nastąpić:

 1. w przypadku blokady konta Użytkownika

 2. w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, w szczególności po wygaśnięciu okresu abonamentowego;

 3. na żądanie Użytkownika.

 1. Zastosowanie działań, o których mowa w ust. 1-4 powyżej możliwe jest po uprzednim umożliwieniu Użytkownikowi złożenia pisemnych wyjaśnień z wyjątkiem sytuacji gdy Prowadzący Serwis uzyska informację o bezprawności działań Użytkownika lub gdy zaniechanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika grozi powstaniem szkody lub odpowiedzialnością prawną po stronie Prowadzącego Serwis.

 2. Cofnięcie blokady Konta Użytkownika możliwe jest:

 1. po upływie okresu na który blokadę zastosowano

 2. po złożeniu przez Użytkownika wyczerpujących i zgodnych z prawdą wyjaśnień i zaprzestaniu naruszeń oraz po usunięciu skutków naruszeń jeżeli powstały.

 

§ 9

Czas trwania Umowy i jej zakończenie

 1. Umowa dotycząca korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych udostępnianych bezpłatnie zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 2. Umowa dotycząca Abonamentu zostaje zawarta na czas określony równy okresowi Abonamentu, za jaki opłata abonamentowa została opłacona.

 3. Umowa wygasa w przypadku śmierci Strony, ustania jej bytu prawnego lub zakończenia likwidacji.

 4. W każdym przypadku zawarcia Umowy dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłat na rzecz Operatora przez Użytkownika. 

 5. Umowa, w tym umowa licencji, wygasa z chwilą upływu okresu Abonamentu na który została wykupiona przez Użytkownika bez konieczności składania przez Użytkownika oświadczenia woli w tym przedmiocie.

 6. Po wygaśnięciu Umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik może zawrzeć nową Umowę lub dokonać przedłużenia Umowy, rozszerzenia pakietu na dotychczasowych zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

 7. Dzień uruchomienia dostępu do usługi jest pierwszym dniem okresu, w jakim świadczona jest usługa, przy czym jej rozpoczęcie, następuje przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.

 8. Treści Cyfrowe uznaje się za dostarczone z chwilą pierwszego zalogowania się Użytkownika do Serwisu.

 9. Ze względu na to, że Użytkownik zawiera umowę o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczyna się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827) o czym Użytkownik jest informowany przed zawarciem Umowy.

 10. Prowadzący Serwis może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, w szczególności na skutek:
  a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia uprawnień Prowadzącego Serwis;

 1. zmiany warunków prowadzenia działalności przez Prowadzącego Serwis;

 2. utraty przez Prowadzącego Serwis możliwości technicznych, finansowych, organizacyjnych, do wykonywania Umowę na dotychczasowym poziomie;

 3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Prowadzącego Serwis;

 4. zamknięcia Serwisu. 

 1. W sytuacjach, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz § 7 ust. 17 prowadzący Serwis może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 2. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, Użytkownikowi, z wyjątkiem Konsumentów oraz PNPK nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Prowadzącego Serwis, jak również nie przysługuje zwrot Opłat. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony, zwłaszcza gdy Użytkownik korzysta z bezpłatnych treści cyfrowych Użytkowniczka może rozwiązać Umowę z Operatorem w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Serwisu i żądając usunięcia Konta.

 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia gdy Prowadzący Serwis w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 6 poprzez złożenie Prowadzącemu Serwis stosownego oświadczenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 10

Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis i Reklamacje

 1. Prowadzący Serwis zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikowi treści cyfrowych wolnych od wad oraz do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem.

 2. Prowadzący Serwis odpowiada względem Użytkownika w sytuacji, gdy treści cyfrowe mają ewentualną wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) lub gdy usługi nie są świadczone zgodnie z Regulaminem.

 3. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksem cywilnym.

 4. Prowadzący Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii i oprogramowania wykorzystywanych przy korzystaniu z Platformy.

 5. Odpowiedzialność Prowadzącego Serwis względem Użytkownika niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 6. W przypadku braku zgodności z umową konsument ma prawo żądać doprowadzenia treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową, do otrzymania proporcjonalnego obniżenia ceny (ustalanego indywidualnie w toku postępowania reklamacyjnego w zależności od charakteru wady oraz Abonamentu) lub do rozwiązania umowy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. Konsument ma prawo żądać doprowadzenia treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, chyba że byłoby to niemożliwe lub wiązałoby się to z niewspółmiernymi kosztami dla przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, w tym:

 1. wartość, jaką miałyby treści cyfrowe lub usługa cyfrowa, gdyby nie wystąpił brak zgodności z umową oraz

 2. znaczenie braku zgodności z umową.

 1. Reklamację Użytkownik może złożyć:

 1. drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej reklamację na adres biuro@pogotowiejezykowe.pl

 2. pisemnie poprzez wysłanie reklamacji listem poleconym za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego na adres Prowadzącego Serwis tj. Daniela MacIsaac Centrum Językowe „VICTORIA” z siedzibą w Gorlicach, ul. Rynek 13/1, 38-300 Gorlice.

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej

 1. imię i nazwisko/firmę Użytkownika;

 2. dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu;

 3. dokładny opis powodu reklamacji.

 1. Reklamacje są rozpatrywane przez Prowadzącego Serwis w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Użytkownika.

 2. Odpowiedź Prowadzącego Serwis na reklamację zostanie przesłana w terminie o którym mowa w ust. 3 powyżej na adres mailowy Użytkownika.

 

§ 11

Ochrona danych osobowych Użytkownika

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Prowadzący Serwis.

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkownika właściwą do kontaktu jest Daniela MacIsaac Centrum Językowe „VICTORIA” z siedzibą w Gorlicach, ul. Rynek 13/1, 38-300 Gorlice, tel. 508 463 809, e-mail: biuro@pogotowiejezykowe.pl

 3. Użytkownik podczas rejestracji konta w Serwisie podaje swoje dane osobowe a to login, adres e-mail, a w przypadku dokonywania płatności także imię i nazwisko, adres zamieszkania.

 4. Celem zbierania danych osobowych Użytkownika jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

 6. Dane osobowe przedstawione w Umowie przekazane będą w celach, o których mowa w ust. 3 powyżej w szczególności wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie w przypadku Użytkownika, który korzysta z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy i rejestracji konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.

 8. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 11. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych w czasie trwania umowy przez okres 5 lat. Dłuższe przechowywanie danych osobowych może wynikać tylko z przepisów prawa do których były one potrzebne.

 12. Użytkownik posiada następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych;

 2. prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Wszystkie posiadane przez Administratora dane osobowe są zabezpieczone przed niepowołanymi modyfikacjami lub dostępem osób trzecich.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Kontakt z prowadzącym Serwis jest możliwy:

 1. drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@pogotowiejezykowe.pl

 2. pocztą tradycyjną przesłaną na adres i dane: Daniela MacIsaac Centrum Językowe „VICTORIA” z siedzibą w Gorlicach, ul. Rynek 13/1, 38-300 Gorlice.

 3. b. w godzinach od 10.00 do 18.00

 1. Prowadzący Serwis jako preferowaną formę kontaktu wskazuje drogę elektroniczną wskazaną w ust. 1 pkt a powyżej.

 2. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen widocznych na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 1. Prowadzący Serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzania w każdym momencie zmian w Regulaminie.

 2. W przypadku zmiany Regulaminu do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu archiwalne wersje będą dostępne na stronie Serwisu.

 4. Użytkownicy posiadający konto, w Serwisie zostaną poinformowani o każdej zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika nie później niż na 3 dni przed planowaną zmianą Regulaminu.

 5. W sprawach nie określonych przez niniejszy regulamin zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

 6. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Prowadzącego Serwis. W przypadku konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumentów spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozpatrywane przez sąd właściwości ogólnej w rozumieniu Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805).

 7. Konsument posiada też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:

 1. poprzez skorzystanie z platformy internetowej ODR Unii Europejskiej służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, w tym złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR poprzez stronę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

 2. poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.)

 3. poprzez złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

 4. poprzez uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

 5. poprzez uzyskanie bezpłatnej pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym UOKIK.

 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu w całości lub części za nieważne lub bezskutecznenie wpłynie to na ważność, skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.  

 3. Regulamin obowiązuje od 12.01.2021